Algemene Voorwaarden Rider Audio & Media B.V.

Artikel 1 – Definities
1. In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a) Afnemer: iedere (rechts)persoon, die met Rider audio & media B.V. een Overeenkomst aangaat, dan wel aan wie Rider audio & media B.V. een aanbieding doet, en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen;
b) Overeenkomst: iedere Overeenkomst die tussen Rider audio & media B.V. en Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die Overeenkomst;
c) Prestatie: alle (rechts)handelingen, waaronder de (af)levering van zaken en/of diensten dan wel een deel daarvan, welke Rider audio & media B.V. op grond van een Overeenkomst verricht;
d) Locatie: de plaats(en) waar Rider audio & media B.V. de Prestatie dient te verrichten.

Artikel 2 – Toepasselijkheid
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle door Rider audio & media B.V. verstrekte offertes, gedane aanbiedingen, gesloten Overeenkomsten, alsmede geaccepteerde opdrachten. Aldus zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op alle (rechts)handelingen (inclusief nalaten) van Rider audio & media B.V. en Afnemer ter zake.
2. Afnemer staat Rider audio & media B.V. toe voor de uitvoering van het bepaalde in de Overeenkomst gebruik te maken van derden, niet zijnde werknemers van Rider audio & media B.V. De Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op door deze derden – in het kader van de uitvoering van op Rider audio & media B.V. rustende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst – geleverde Prestaties.
3. Afwijkingen van en/of aanvullingen op enige bepaling in deze Algemene Voorwaarden binden Rider audio & media B.V. enkel en alleen indien deze afwijkingen en/of aanvullingen uitdrukkelijk zonder voorbehoud en schriftelijk tussen Rider audio & media B.V. en Afnemer zijn overeengekomen. De eventueel overeengekomen afwijkingen en/of aanvullingen hebben slechts betrekking op de betreffende Overeenkomst. 4. Indien en voor zover Afnemer bij de acceptatie van een offerte of aanbod, dan wel het sluiten van een Overeenkomst, verwijst naar algemene voorwaarden niet zijnde de Algemene Voorwaarden van Rider audio & media B.V., teneinde deze algemene voorwaarden op de overeenkomst van toepassing te laten zijn, geldt dat andere algemene voorwaarden dan de onderhavige voorwaarden slechts op de overeenkomst van toepassing zijn indien Rider audio & media B.V. deze algemene voorwaarden uitdrukkelijk zonder voorbehoud en schriftelijk heeft aanvaard.
5. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden – na tussenkomst van een gerechtelijke instantie – nietig blijkt te zijn, wordt alleen de betreffende bepaling van toepassing uitgesloten. Alle overige bepalingen blijven hun gelding onverkort behouden.

Artikel 3 – Aanbiedingen
1. Alle door Rider audio & media B.V. verstrekte offertes, gedane aanbiedingen alsmede verstrekte prijsopgaven zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven, vrijblijvend. Voorts zijn zij geldig gedurende 30 dagen, tenzij de offerte of aanbieding een termijn voor aanvaarding bevat.
2. Alle bij een aanbieding verstrekte tekeningen en gegevens zoals maten, gewichten, vermogens en hoeveelheden – zijn zo nauwkeurig mogelijk opgesteld. Deze opgaven zijn slechts bindend indien en voor zover dit uitdrukkelijk door partijen is overeengekomen.
3. In aanbiedingen gaat Rider audio & media B.V. er vanuit dat alle zaken in de gebruikelijke uitvoering geleverd worden en dat alle werkzaamheden op de normale wijze kunnen worden verricht. Bijzondere eisen en omstandigheden dienen vooraf schriftelijk en voldoende gedetailleerd aan Rider audio & media B.V. te worden opgegeven, opdat Rider audio & media B.V. daarmee – voor zover mogelijk – rekening kan houden. Rider audio & media B.V. zal in de aanbieding expliciet vermelden of en in hoeverre met de bijzondere omstandigheden en eisen door haar (Rider audio & media B.V.) rekening is gehouden.
4. Aanbiedingen, alsmede door Rider audio & media B.V. (of in opdracht van Rider audio & media B.V.) vervaardigde rapporten, adviezen, tekeningen, ontwerpen, schema’s, modellen, software en berekeningen zijn eigendom van Rider audio & media B.V. en mogen zonder toestemming van Rider audio & media B.V. niet aan derden (ook niet in kopie) worden verstrekt, noch mogen zij aan een derde ter inzage worden verstrekt.
5. Rider audio & media B.V. behoudt zich het recht voor om opdrachten en/of bestellingen zonder opgave van redenen te wijzigen.

Artikel 4 – Overeenkomsten
1. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat het welk door een derde wordt aanvaard, heeft Rider audio & media B.V. het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
2. Afnemer zal een schriftelijke opdrachtbevestiging, dan wel een schriftelijke vastlegging van de Overeenkomst ontvangen van Rider audio & media B.V. Afnemer dient de opdrachtbevestiging, dan wel de schriftelijke vastlegging van de Overeenkomst, binnen 7 dagen na ontvangst voor akkoord ondertekend aan Rider audio & media B.V. te retourneren.
3. Indien partijen nadat de Overeenkomst tot stand is gekomen, nadere en/of aanvullende afsprakendan wel wijzigingen zijn overeengekomen, geldt dat deze slechts bindend zijn indien en voor zover deze afspraken schriftelijk zijn vastgelegd. Voorts geldt dat toezeggingen die door personeel van Rider audio & media B.V. en/of door Rider audio & media B.V. ingeschakelde derden zijn gedaan, Rider audio & media B.V. slechts binden indien deze toezeggingen schriftelijk zijn vastgelegd en door de rechtsgeldige vertegenwoordigers van Rider audio & media B.V. voor akkoord zijn getekend.
4. Indien partijen gedurende de looptijd van de Overeenkomst een aanvulling wensen van hetgeen is overeengekomen, zal de additionele Prestatie pas worden verricht nadat de aanvullende Overeenkomst is getekend.

Artikel 5 – Annuleren Overeenkomst
1. Annulering van de Overeenkomst door Afnemer is uitsluitend mogelijk, indien zulks schriftelijk geschiedt vóór het begin van uitvoering van het verlenen van Diensten en/of het verrichten van de Prestaties. Met inachtneming van het hierna bepaalde zullen in geval van annulering te allen tijde alle gemaakte voorbereidingskosten door Rider audio & media B.V. aan Afnemer in rekening worden gebracht.
2. Vindt annulering plaats na 15 werkdagen vóór het begin van het verlenen van Diensten en/of het verrichten van de Prestaties, dan is Afnemer, naast de voorbereidingskosten, een schadevergoeding verschuldigd, welke wordt vastgesteld op 50% van de overeengekomen vergoeding/prijs. Vindt annulering plaats later dan 5 werkdagen voor het begin van het verlenen van Diensten en/of het verrichten van de Prestaties dan is Afnemer de volledig overeengekomen prijs verschuldigd.
3. In geval van annulering is Afnemer, ongeacht het tijdstip van annulering, gehouden de kosten die Rider audio & media B.V. uit hoofde van en in verband met de – geannuleerde – Overeenkomst aan derden dient te voldoen, aan Rider audio & media B.V. te vergoeden.

Artikel 6 – Levering en Levertijden
1. De overeengekomen levertijd is geen fatale termijn, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. Rider audio & media B.V. is steeds gerechtigd alvorens aan de op haar rustende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst te voldoen, voldoende zekerheid voor het nakomen van betalingsverplichtingen van Afnemer te vorderen.
3. Indien Afnemer aan Rider audio & media B.V. nog enige betalingsverplichting heeft, in het bijzonder indien facturen van Rider audio & media B.V. door Afnemer nog geheel of gedeeltelijk onbetaald zijn, is Rider audio & media B.V. gerechtigd de leveringsverplichting op te schorten totdat Afnemer aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
4. Rider audio & media B.V. is bevoegd de Prestatie geheel of gedeeltelijk te leveren door middel van (zaken van) derden.

Artikel 7 – Meerwerk
1. Indien in de Overeenkomst is vastgelegd dat Rider audio & media B.V. werkzaamheden dient te verrichten, is Rider audio & media B.V. bevoegd om eventuele kosten, verband houdende met aantoonbare meerdere of zwaardere werkzaamheden dan Rider audio & media B.V. redelijkerwijs had kunnen voorzien en/of verband houdende met het feit dat op andere dan gebruikelijke uren gewerkt moest worden en/of verband houdende met vertraging in de uitvoering van de werkzaamheden, welke niet aan Rider audio & media B.V. kan worden toegerekend en ook anderszins niet voor haar rekening dient te komen, als meerkosten – naast de overeengekomen prijs – aan Afnemer in rekening te brengen. Op basis van het voorgaande is Rider audio & media B.V. tevens bevoegd om de component arbeidsloon te indexeren, en de aldus berekende hogere arbeidskosten in rekening te brengen.

Artikel 8 – Vergunningen e.d. en intellectuele eigendomsrechten
1. Afnemer zal voor zijn rekening zorg dragen voor het verkrijgen van alle toestemmingen, vergunningen en ontheffingen die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Indien Rider audio & media B.V. een aanvraag ter zake het verkrijgen van toestemming, dan wel een vergunning of ontheffing – verzorgt ten behoeve van Afnemer, geschiedt dit voor rekening en risico van Afnemer.
2. Afnemer zal alle vorderingen van derden ter zake intellectuele eigendomsrechten, zoals de Buma/Stemra rechten, welke verband houden met uit hoofde van de Overeenkomst op Rider audio & media B.V. rustende verplichtingen voldoen. Afnemer zal zorg dragen voor correcte afdracht aan de betreffende derde c.q. auteursrechtorganisatie en Rider audio & media B.V. vrijwaren indien deze door een derde ter zake wordt aangesproken.

Artikel 9 – Gebruik van verhuurde / ter beschikking gestelde zaken
1. Afnemer zal aan hem verhuurde of ter beschikking gestelde zaken uitsluitend gebruiken voor de overeengekomen bestemming en overeenkomstig de door Rider audio & media B.V. verschafte bedieningsvoorschriften en aanwijzingen. Afnemer dient bekend te zijn met de werking van de apparatuur. Derhalve wordt als vaststaand tussen partijen aangenomen dat de door Afnemer gehuurde apparatuur beantwoordt aan het doel waarvoor de apparatuur wordt gehuurd. Het voorgaande brengt – onder meer – met zich dat Afnemer ter zake geen beroep op dwaling toekomt.
2. Het is Afnemer behoudens schriftelijke toestemming van Rider audio & media B.V. verboden gehuurde of ter beschikking gestelde zaken te verplaatsen naar een andere dan de overeengekomen Locatie.
3. Het is Afnemer niet toegestaan de gehuurde of ter beschikking gestelde zaken aan derden in gebruik te geven, ter beschikking te stellen of onder te verhuren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rider audio & media B.V.
4. Rider audio & media B.V. heeft op elk tijdstip het recht zich ervan te overtuigen dat Afnemer aan zijn verplichtingen voldoet, waartoe Afnemer Rider audio & media B.V. of een door deze aangewezen persoon te allen tijde vrije toegang verleent tot de plaats waar de gehuurde of ter beschikking gestelde zaken zich bevinden.
5. Het is Afnemer niet toegestaan veranderingen van welke aard dan ook aan de gehuurde of ter beschikking gestelde zaken aan te brengen en/of deze zaken te beschilderen en/of (met bijvoorbeeld stickers) te beplakken dan wel op andere wijze uiterlijk te veranderen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Rider audio & media B.V.

Artikel 10 – Locatie
1. Indien de Overeenkomst strekt tot het verrichten van werkzaamheden buiten het bedrijf van Rider audio & media B.V., dan dient Afnemer zorg te dragen voor goede bereikbaarheid van de Locatie. Voorts dient Afnemer zorg te dragen voor de benodigde voorzieningen ter plaatse, waaronder elektrische aansluitingen alsmede goed werklicht. Indien en voor zover nodig, stelt Afnemer hulpwerktuigen (zoals bijvoorbeeld hijswerktuigen en steigers) aan Rider audio & media B.V. ter beschikking. Afnemer ziet er verder op toe dat Rider audio & media B.V. geen hinder of vertraging zal ondervinden van (werkzaamheden door) derden op de bewuste Locatie.
2. Afnemer zal er tijdig voor zorg dragen dat Rider audio & media B.V. de Locatie met de door haar gebruikte transportmiddelen zonder belemmeringen kan bereiken via een deugdelijke, verharde en voldoende brede weg.
3. Afnemer dient op zijn kosten zorg te dragen voor voldoende en beveiligde parkeergelegenheid voor de voornoemde transportmiddelen. Tevens dient Afnemer op eerste verzoek van Rider audio & media B.V. zorg te dragen voor voldoende geschikte ruimte welke deugdelijk kan worden afgesloten voor de opslag van materialen en gereedschappen van Rider audio & media B.V., welke benodigd zijn voor het uitvoeren van het bepaalde in de Overeenkomst.
4. Afnemer zal er voor zorg dragen dat Rider audio & media B.V. bij het uitvoeren van de op haar rustende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst, niet zal worden gehinderd door derden, zoals bijvoorbeeld het publiek. Derhalve zal Afnemer voor zijn rekening en risico tijdig zorg dragen voor voldoende assistentie en Security personeel.
5. De (inrichting van de) Locatie dient minimaal te voldoen aan hetgeen daaromtrent in de Overeenkomst is opgenomen. Afnemer draagt tijdig zorg voor het gereed maken van de Locatie, opdat Rider audio & media B.V. aan de op haar rustende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst kan voldoen.
6. De inrichting van de Locatie – in het bijzonder het podium c.q. de plaats waar een optreden plaats vindt – en de elektriciteitsvoorziening ter plaatse dienen zodanig te zijn dat Rider audio & media B.V. aan de op haar rustende verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst kan voldoen, zonder dat zij (Rider audio & media B.V.) bijzondere voorzieningen behoeft te treffen dan wel meerwerk behoeft te leveren. Voorts dient Afnemer te voorkomen dat de inrichting van de Locatie kan leiden tot schade aan zaken van Rider audio & media B.V.
7. Afnemer zal er voor zorg dragen dat Rider audio & media B.V. direct na de overeengekomen showtijd kan aanvangen met de afbouw van de door Rider audio & media B.V. verhuurde of ter beschikking gestelde zaken.
8. Alle door de Afnemer dan wel op verzoek van Afnemer door derden op de Locatie ter beschikkinggestelde zaken en goederen, zoals de elektriciteit, de elektrische installatie, geluidsinstallatie en andere materialen en hulpwerktuigen worden door Rider audio & media B.V. gebruikt voor rekening en risico van Afnemer.
9. Afnemer zal zorg dragen voor voldoende consumpties op de Locatie voor degene die van de zijde van Rider audio & media B.V. betrokken zijn bij het uitvoeren van de Overeenkomst.

Artikel 11 – Aanvaarding en reclame
1. Keuring en controle van de geleverde en/of verhuurde zaken geschiedt terstond na ontvangst. Eventuele bezwaren, gebreken en/of defecten zullen onmiddellijk schriftelijk aan Rider audio & media B.V. worden gemeld. Indien Rider audio & media B.V. niet terstond na levering van de zaken een klacht van Afnemer ontvangt, worden de goederen geacht te zijn geleverd zonder beschadiging, defecten en/of gebreken.
2. Klachten betreffende niet direct zichtbare gebreken en/of defecten dienen zo spoedig mogelijk na constatering te worden gemeld, zodat Rider audio & media B.V. in staat is ter plaatse de juistheid van de betreffende klachten te onderzoeken. Voorts geldt ten aanzien van niet direct zichtbare gebreken en/of defecten dat wanneer Rider audio & media B.V. niet binnen 48 uur na levering van de zaken aan Afnemer een klacht van Afnemer heeft ontvangen, het gebrek en/of defect ten tijde van de levering niet aanwezig wordt geacht, maar wordt tussen partijen als vaststaand aangenomen dat dit gebrek en/ of defect na levering is ontstaan.

Artikel 12 – Teruggave van verhuurde dan wel ter beschikking gestelde zaken en herstel oorspronkelijke staat
1. Afnemer zal op het overeengekomen tijdstip de gehuurde dan wel ter beschikking gestelde zaken,in dezelfde technische en uiterlijke staat, aan Rider audio & media B.V. teruggeven. Afnemer is aansprakelijk voor alle schade welke Rider audio & media B.V. en/of een derde lijdt als gevolg van het niet tijdig teruggeven van deze zaken.
2. Indien is overeengekomen dat gehuurde dan wel ter beschikking gestelde zaken door Rider audio & media B.V. op een Locatie zullen worden verwijderd en opgehaald, zal Afnemer er voor zorg dragen dat Rider audio & media B.V. de toegang krijgt tot deze Locatie op het overeengekomen tijdstip.
3. Het moment van teruggave is het moment waarop Rider audio & media B.V. alle door haar aan Afnemer ter beschikking gestelde zaken heeft ontvangen.
4. Indien Rider audio & media B.V. Afnemer uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het aanbrengen van veranderingen en/ of de beschildering c.q. het bespuiten dan wel het aanbrengen van andere uiterlijke verandering aan de gehuurde en/ of ter beschikking gestelde zaken, zullen al de kosten welke zijn gemoeid met het terugbrengen van deze zaken in de oorspronkelijke staat waarin zij verkeerden op het moment dat Rider audio & media B.V. deze zaken aan Afnemer ter beschikking stelde, voor rekening zijn van Afnemer.